Zasady gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiedzialność za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa po stronie gmin. Poniżej przedstawione są ogólne zasady dotyczące segregacji śmieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie takiego powiadomienia Organ wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zmierza do wydania decyzji w tym zakresie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Należy także zwrócić uwagę, że ww. ustawa zobowiązuje gminy do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu. W 2023 r. próg przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  wynosi  już 35%, w  latach kolejnych próg ten wzrasta  aż do osiągnięcia w roku 2035  – 65% i będzie obowiązywał w kolejnych latach. W przypadku nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych Gmina Kielce będzie musiała płacić kary. Bardzo ważnym elementem aby osiągnąć wymagane poziomy recyklingu  jest przede wszystkim sposób i efektywność przetwarzania odpadów w instalacjach komunalnych. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest właściwa segregacja odpadów u ,,źródła”.

Jeśli nie wiesz do którego pojemnika wrzucić dany odpad, możesz to łatwo sprawdzić na stronie Urzędu Miasta Kielce www.kielce.eu w zakładce „Segregacja odpadów” została umieszczona przeglądarka odpadowa. Głównym zadaniem aplikacji jest ułatwienie mieszkańcom procesu segregacji odpadów, wystarczy, że mieszkaniec poda nazwę odpadu, a przeglądarka podpowie do którego pojemnika/worka należy go wyrzucić.

Poniżej publikujemy także grafiki, które mamy nadzieję ułatwią Państwu segregowanie odpadów.