Informacje

Uwaga na piecyki gazowe!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek oraz spółka Kominiarz ostrzegają przed tzw. “cofką”.

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej SM Bocianek odbyło się w środę 5 lipca. Jej członkowie wybrali ze swojego grona osobę, która będzie pełniła funkcję przewodniczącego. Ustalono także skład prezydium oraz poszczególnych komisji.

Walne Zgromadzenie – relacja

Na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w czwartek, 29 czerwca, wybrano nowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”. W kadencji 2017-2020 będzie zasiadać w niej tylko dwóch dotychczasowych członków – Przemysław Kruk i Wiesław Kamiński. 

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

Przypominamy że 29 czerwca o godz. 17 w Hotelu Kongresowym odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Głównym punktem obrad będą wybory do Rady Nadzorczej. Prezentujemy kandydatów.

Wyniki ankiety w sprawie funduszu remontowego

Władze spółdzielni mieszkaniowej Bocianek w Kielcach przeprowadziły ankietę w sprawie wydatkowania pieniędzy z funduszu remontowego. Prezentujemy wyniki badania.

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 121 i § 122 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”
w Kielcach, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się w dniu
29 czerwca 2017 roku o godz. 17 00 w sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zmieniony na wniosek członków Spółdzielni
z dnia 12 czerwca 2017r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków,

c) wyborczej.

5. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności

zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami .

6. Przedstawienie i przyjęcie zaktualizowanego „ Regulaminu obrad Walnego

Zgromadzenia S.M. „Bocianek” w Kielcach”.

7. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.

8. Przedstawienie Sprawozdań za 2016 rok:

a) Rady Nadzorczej,

b) Zarządu,

c) Finansowego .

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok,

e) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.

f) odwołania członków Rady Nadzorczej z Kolegium Redakcyjnego kwartalnika

Echo Bocianka”.

11. Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej przez Spółdzielnię w sprawie

planowanych robót remontowych.

12. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej.

13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

14. Sprawozdanie komisji wyborczej.

15. Zakończenie obrad.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać w biurze Spółdzielni
do dnia
13 czerwca b.r. wyłącznie na drukach, które są do pobrania w pok. nr 2.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, będą do wglądu od dnia
14 czerwca b.r.
w biurze Spółdzielni, pok. nr 2 , w dni powszednie w godz. 800– 1400 .

Do zapoznania się w w/w dokumentami ma prawo tylko członek Spółdzielni.

Głosowania będą przeprowadzane za pomocą elektronicznego systemu liczenia .Wydanie mandatu – karty indukcyjnej członkowi Spółdzielni tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd S. M. „Bocianek”

Dyżury radnego – po wakacjach

 Piotr Kisiel, radny Rady Miasta Kielce, nie będzie miał dyżurów w Spółdzielni w miesiącach lipcu i sierpniu.

Festyn na Bocianku

Szkolny Festyn Zdrowia odbył się na Bocianku. Jego organizację wsparła finansowo nasza spółdzielnia.
Strona 1 z 1912345...10...Ostatnia »