Przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach oraz węzła cieplnego [rozstrzygnięty]

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ul. Konopnickiej 5 ogłasza nieograniczony przetarg na: Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach handlowych B1, B, E oraz węzła cieplnego Wx (EC-300) na terenie S.M. „Bocianek” przy ul. Konopnickiej 5.

grzejnikPrzetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 2 lipca 2013 r. o godz. 10°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 02.07.13 do godz. 9°°.

Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek” w kwocie 100 zł/szt.

Wymagane wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979  do dnia 1 lipca 2013 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°,  tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia  zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów –  bez podania przyczyny oraz  odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Przetarg rozstrzygnięty

W dniu 02.07.2013 odbył się nieograniczony przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach handlowych przy ul. Konopnickiej 5. Komisja przetargowa spośród trzech złożonych ofert za najkorzystniejszą uznała propozycję firmy PHU CLAUDIA, z którą Zarząd Spółdzielni podpisał umowę.