Przetarg na remont balkonów i usunięcie przecieków w budynkach [rozstrzygnięty]

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bocianek” ogłasza nieograniczony przetarg na remont 52 szt. balkonów wraz z usunięciem 8 przecieków przez elewacje oraz 6 przecieków do piwnic w budynkach mieszkalnych będących w zasobach S.M. “Bocianek” . Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 10°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 27.08.13 do godz. 9°°.

Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. “Bocianek” w kwocie 50 zł/szt.

Wymagane wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979  do dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°,  tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia  zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz  odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Przetarg rozstrzygnięty

Przetarg został rozstrzygnięty – Komisja spośród dwóch złożonych ofert wybrała ofertę firmy STR Stradowski.