Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

29 czerwca o godz. 17 w Hotelu Kongresowym (Exbud-Skanska) przy al. Solidarności 34 w Kielcach odbędzie się walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 121 i 122 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” 
w Kielcach, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się w dniu  29 czerwca  2017 roku o godz. 17 00  w sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji: 

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków,

c) wyborczej.

5. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności 

zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami . 

6. Przedstawienie i przyjęcie zaktualizowanego „ Regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia S.M. „Bocianek” w Kielcach”.

7. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.

8. Przedstawienie Sprawozdań za 2016 rok:

a) Rady Nadzorczej,

b) Zarządu,

c) Finansowego .

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok,

e) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok. 

11. Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej przez Spółdzielnię w sprawie 

planowanych robót remontowych.

12. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej.

13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

14. Sprawozdanie komisji wyborczej.

 15. Zakończenie obrad.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać w biurze Spółdzielni 
do dnia 13 czerwca b.r. wyłącznie na drukach, które są do pobrania w pok. nr 2.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, będą do wglądu od dnia  
14 czerwca b.r. w biurze Spółdzielni, pok. nr 2 , w dni powszednie w godz. 800- 1400 .

Do zapoznania się w w/w dokumentami ma prawo tylko członek Spółdzielni.

Głosowania będą przeprowadzane za pomocą elektronicznego systemu liczenia .

Wydanie mandatu – karty indukcyjnej członkowi Spółdzielni tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd S. M. „Bocianek”