Przetarg – roboty brukarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek ogłasza przetarg na roboty brukarskie o łącznej powierzchni 1600 metrów kwadratowych.
Poniżej treść ogłoszenia o przetargu.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

roboty brukarskie na terenie S.M. „Bocianek” o łącznej powierzchni 1600 m².

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 9°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 08.06.18 do godz. 9°°.

Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek” za kwotę 100,00 zł/szt.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 7 czerwca 2018 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.