RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – art.13 RODO

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOCIANEK”

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO ) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” z siedzibą w Kielcach,
adres: ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
tel. nr 41 332 24 41, e-mail:smbocianek@interia.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
tel. nr 41 332 24 41, e-mail: smbocianek@interia.pl
3. Dane przetwarzane są w celu zarządzania zasobami lokalowymi na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
5. Dane będą przechowywane przez okres 6 lat, lecz nie krócej niż wynika to z przepisów prawa.
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy.
9. Osoba której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
Dokument przedstawiamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt.