Przetarg na remont 154 balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie remontu 154 szt. balkonów oraz 10 szt. daszków nad balkonami.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 01 kwietnia 2021 r. o godz. 10°°.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w biurze obsługi interesanta okienko A lub pocztą (w obu przypadkach liczy się data wpływu do spółdzielni) do dnia 01 kwietnia 2021 r. do godz. 10°°.
Specyfikacja jest do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek” w kwocie 100 zł/szt. Istnieje możliwość wysłania specyfikacji drogą elektroniczną po wcześniejszej wpłacie wymaganej kwoty na podane niżej konto .
Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0026 5970 do dnia 31 marca 2021 r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73.
Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.
Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.