Przetarg na remont balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie remontu balkonów:

– zadanie I – 99 szt.

– zadanie II – 77 szt.

– zadanie III – 137 szt.

Uwaga: Oferta nie musi dotyczyć wszystkich w/w zadań. Oferty złożone na każde z zadań będą rozpatrywane osobno.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 10°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”,

ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w biurze obsługi interesanta okienko A lub pocztą (w obu przypadkach liczy się data wpływu do spółdzielni) do dnia 12.07.2024 do godz. 10°°.

Specyfikacja jest do pobrania w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, istnieje możliwość wysłania specyfikacji drogą elektroniczną.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Santander Polska SA nr 98 1090 2590 0000 0001 4451 3586 do dnia 11 lipca 2024 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.