Przetarg na roboty brukarskie [unieważniony]

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ogłasza nieograniczony przetarg na roboty brukarskie na terenie S.M. „Bocianek” o łącznej powierzchni 5058,00 m².  Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 16 października 2013 r. o godz.


Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 16.10.13

Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek” w kwocie 50 zł/szt.

Wymagane wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 15 października 2013 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Przetarg unieważniony

Odbyty w dniu 16.10.13 przetarg na roboty brukarskie, ze względu na fakt, iż z dwóch złożonych ofert tylko jedna spełniała wymogi specyfikacji, Komisja przetargowa zgodnie z §2Regulaminu w sprawie zasad organizowania przetargów na wykonywanie robót dla S.M. Bocianek, uznała za nieważny.

W związku z tym, że przewidziana w Regulaminie procedura przetargowa wymaga kolejnych minimum 21 dni na ogłoszenie drugiego przetargu, a także fakt iż zaproponowane przez oferentów ceny znacznie przewyższają przeznaczone na ten cel środki, Zarząd Spółdzielni zdecydował o przesunięciu realizacji zadania na wiosnę 2014 roku.

Realizacja zadania będzie poprzedzona drugim przetargiem, po uprzednim przyjęciu planu remontów, który zapewni odpowiednie środki na realizację zadania.