Przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 65 m²

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” ogłasza nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 65,00 m² na parterze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 5.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014r. w biurze Spółdzielni –sala konferencyjna- o godz. 10ºº.
2. Specyfikacja przetargowa jest do pobrania w biurze Spółdzielni (pok. nr 6).
3. Wadium w wysokości 4.500,00 zł powinno wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH S.A. nr konta 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 10 kwietnia 2014 r. W tytule przelewu należy dopisać: „Wadium-lokal 65 m2”.
4. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana pozostanie na koncie Spółdzielni jako kaucja zabezpieczająca prawidłowe wykonanie umowy.
5. Spółdzielnia zastrzega, że jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, straci wpłacone wadium.
6. W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od podjęcia wiążącej decyzji, przelewem na konto, z którego zostało przesłane.
7. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem
lokalu – 65,00 m2” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Konopnickiej 5 do 11.04.2014 do godz. 9ºº.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2014 o godz. 10ºº w biurze Spółdzielni -sala konferencyjna.
9. Kryteria oceny ofert:
a) cena najmu – 80%
oferowana cena
——————————— x 80
najwyższa oferowana cena

b) ocena proponowanej działalności -10%
indywidualna ocena od 1 do 10.

c) ocena dotychczasowej działalności-10 %
indywidualna ocena od 1 do 10.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn .

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 oraz pod nr tel. 41 341 70 09.