Kończy się kadencja Rad Nieruchomości

Z końcem 2014r. kończy się kadencja Przedstawicieli Rad Nieruchomości S.M. „Bocianek” w Kielcach. Wybory przedstawicieli nowych Rad Nieruchomości odbędą się w pierwszej połowie stycznia 2015 r. Zachęcamy do udziału w nich.

- Dziękuję wszystkim członkom Rad Nieruchomości za dotychczasową współpracę i zachęcam do udziału w wyborach nowych Rad, które odbędą się w pierwszej połowie stycznia 2015 roku - mówi Jan Zieliński, z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Bocianek ds. współpracy z Radami Nieruchomości.

– Dziękuję wszystkim członkom Rad Nieruchomości za dotychczasową współpracę i zachęcam do udziału w wyborach nowych Rad, które odbędą się w pierwszej połowie stycznia 2015 roku – mówi Jan Zieliński, z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Bocianek ds. współpracy z Radami Nieruchomości.

Po trzech latach współdziałania Rad Nieruchomości z Radą Nadzorczą oraz Zarządem Spółdzielni pragnę serdecznie podziękować za bardzo dobrą i owocną współpracę dla dobra Spółdzielni Mieszkaniowej i jej mieszkańców.
Wracając do historii powołania nowych Rad Nieruchomości przed kilkunastu laty współpraca z Zarządem Spółdzielni oraz członkami Rady Nadzorczej przebiegała z pewnymi oporami oraz brakiem zaufania do wymienionych przedstawicieli.
Z pełną satysfakcja pragnę stwierdzić , że od dłuższego czasu współpraca układa się bardzo dobrze.
Wypracowano wspólnie metodę , że członek Rady Nadzorczej ds. współpracy z Radami Nieruchomości oraz Przedstawiciel Zarządu Spółdzielni będą organizować spotkania z Przewodniczącymi i ich zastępcami w siedzibie Spółdzielni raz na kwartał, a w razie pilnej potrzeby częściej.
Na spotkaniach są omawiane ważne sprawy Spółdzielni i ich mieszkańców. Pragnę podkreślić , że rola Rad Nieruchomości jest bardzo ważna i ma duży wpływ na prawidłowe zarządzanie dobrami mieszkańców Spółdzielni.
Dla przypomnienia pragnę wymienić kilka najważniejszych uprawnień Rad Nieruchomości.
Do głównych zadań należy ustalanie planów remontów nieruchomości oraz sygnalizowanie wszelkich usterek powstałych podczas eksploatacji i kontroli ich wykonania.
Wnioskowanie i opiniowanie wysokości odpisów na remonty dla wydzielonych nieruchomości.
Współpraca z administracją osiedla w zakresie utrzymania infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym, w tym placów zabaw , altanek śmietnikowych, boisk, chodników, dojazdów, zieleni oraz sieci c.o., wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej.
Do ważniejszych zadań należy dbałość o mienie wspólne mieszkańców, szerzenie kultury mieszkańców oraz inspirowanie działań wychowawczo-kulturalnych.
Rady Nieruchomości mają możliwość występowania z wnioskami do Zarządu spółdzielni o udzielenie pożyczek na niezbędne remonty , które nie znajdują pokrycia finansowego w bieżących wpływach czynszowych.
Rady Nieruchomości biorą udział w pracach komisji odbioru robót wykonanych na terenie danej nieruchomości, biorą udział w komisyjnych przeglądach osiedla zgłaszając wszelkie potrzeby i zobowiązania do Zarządu Spółdzielni.
Wymieniłem kilka najważniejszych zadań i uprawnień Rad Nieruchomości, tak naprawdę bez udziału tych organów Spółdzielni nie wyobrażam sobie prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, one są ważnym łącznikiem między Radą Nadzorczą, Zarządem Spółdzielni i wszystkimi mieszkańcami osiedla.

 

Na koniec zwracam się z gorącą prośbą i apelem do mieszkańców Spółdzielni o wzięcie udziału w wyborach do nowych Rad Nieruchomości na trzech letnią kadencję w latach 2015r. – 2017r. , jednocześnie jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować ustępującym Radom Nieruchomości za bardzo dobrą i merytoryczną współpracę dla dobra mieszkańców Osiedla „ Bocianek ”.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ds. współpracy z Radami Nieruchomości
Jan Zieliński