Walne Zgromadzenie – program obrad

28 maja o godz. 17 w Hotelu Kongresowym (Exbud-Skanska) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Publikujemy porządek obrad.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, że Walne Zgromadzenie członków odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 17 00 w sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego przy
Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji:

  1. mandatowo-skrutacyjnej,
  2. uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności zwołania Walnego

Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami .

6. Przedstawienie Sprawozdań za 2014rok:

  1. – Rady Nadzorczej,
  2. – Zarządu,
  3. – Finansowego ,

7. Przedstawienie wyników lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej z działalności inwestycyjnej Spółdzielni .

8. Informacja o realizacji zaleceń Walnego Zgromadzenia z roku 2014.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok,
  2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 rok,
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014rok,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  5. podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.

11. Omówienie zmian i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia zmian Statutu ,

b) zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia ,

c) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.

12. Dyskusja w sprawach różnych .

13. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej.

14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

15. Zakończenie obrad.

Dokumenty, tj.: sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, będą do wglądu od dnia 14 maja b.r.

w biurze Spółdzielni, pok. nr 2 w godz. 800– 1400 .

Do zapoznania się z tymi dokumentami ma prawo tylko członek Spółdzielni.

Wydanie mandatu członkowi Spółdzielni tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd S. M. „Bocianek”