Walne Zgromadzenie – 2 czerwca

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek odbędzie się 2 czerwca 2016 roku o godz. 16.

Przypominamy że Walne Zgromadzenie to najwyższy organ naszej Spółdzielni. Poniżej zawiadomienie wraz z programem obrad.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 122 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się w dniu
2 czerwca
2016 roku o godz. 16 00 w sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego przy
Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności

zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami .

6. Przedstawienie Sprawozdań za 2015rok:

a) Rady Nadzorczej,

b) Zarządu,

c) Finansowego .

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok,

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok,

e) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok,

f) wyboru dwóch delegatów Spółdzielni na VI Kongres Spółdzielczości,
g) utrzymania lub uchylenia uchwały nr 15 /15 z dnia 29.10.2015r. Rady Nadzorczej

w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach.

9 . Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu spóźnionego wniosku o przywrócenie

terminu wraz z odwołaniem od uchwały nr 16 /15 z dnia 29.10.2015r. Rady

Nadzorczej.

10. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej.

11. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

12. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, będą do wglądu od dnia 19 maja b.r.

w biurze Spółdzielni, pok. nr 2 , w dni powszednie w godz. 800– 1400 .

Do zapoznania się z w/w dokumentami ma prawo tylko członek Spółdzielni.

Wydanie mandatu członkowi Spółdzielni nastąpi tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd S. M. „Bocianek”