Zasady ruchu na Bocianku

– Samochody jeżdżą bardzo szybko po naszej ulicy, czy nie można coś z tym zrobić – pytają mieszkańcy Nowego Bocianka?2000px-znak_d-40

Przypominamy, że na terenie Nowego Bocianka została wprowadzona strefa zamieszkania, co oznacza, że nie można tu jeździć szybciej niż z prędkością 20 kilometrów na godzinę. W pozostałej części osiedla obowiązuje strefa ruchu, w której dodatkowymi znakami również ograniczono prędkość z 50 do 20 km/h.
Poniżej przypominamy przepisy dotyczące strefy zamieszkania oraz strefy ruchu apelując o ich przestrzeganie.2000px-znak_d-41-svg

Przepisy obowiązujące
w strefie zamieszkania

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) „strefa zamieszkania” jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), określa w § 58 definicję znaku D-40 „strefa zamieszkania”. Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji „strefy zamieszkania”, to m.in:
• prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
• możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
• prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
• zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

2000px-znak_d-52
Przepisy obowiązujące

w strefie ruchu

O ile w strefie zamieszkania obowiązują specyficzne przepisy ruchu drogowego, o tyle w strefie ruchu trzeba przestrzegać zasad ogólnych. Wjazd do tego obszaru jest oznaczony znakiem D-52 (strefa ruchu), a wyjazd D-53 (koniec strefy ruchu).
Jaki jest powód wprowadzenia na danym terenie przepisów

obowiązujących 2000px-znak_d-53na zwykłych drogach? Otóż strefa ruchu została pomyślana głównie jako ułatwienie dla właścicieli i zarządców dróg wewnętrznych. Znaki D-52 często są stawiane na wjazdach na osiedla czy parkingi przy centrach handlowych. Dzięki temu, że dany teren został zmieniony w strefę ruchu, kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, a nie traktowania obszaru tak, jakby była to ziemia niczyja.
Innymi słowy, nie wolno im przekraczać prędkości (jeśli strefa jest na terenie zabudowanym, to obowiązuje w niej ograniczenie do 50 km/h). Nie mogą też stawiać samochodów w miejscach niedozwolonych, np. przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Muszą też pamiętać o zwracaniu uwagi na pierwszeństwo przejazdu. Często w strefach ruchu obowiązuje tzw. reguła prawej ręki, mówiąca o tym, że należy ustępować pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
Poza tym w strefie ruchu może bez przeszkód i pozwoleń interweniować policja oraz straż miejska. O ile w strefie zamieszkania piesi są uprzywilejowani, o tyle w strefie ruchu muszą przestrzegać przepisów obowiązujących na zwykłych drogach, np. korzystać z chodników i przejść.