Trwa Walne zgromadzenie

Rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Mamy wyjątkowo dużą frekwencję.

W obradach bierze udział ponad 130 członków spółdzielni. Przedmiotem dyskusji będzie kilka ważnych spraw. Między innymi przyjęcie nowego statutu spółdzielni, który musi być dostosowany do nowych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Na przewodniczącego obrad wybrano Józefa Binkowskiego.

godz. 17:00

Sprawozdania z działalności składają: przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółdzielni.

godz. 17.40

Trwa dyskusja nad sprawozdaniami oraz nad bieżącymi sprawami spółdzielni.

godz. 18:50

Trwają głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.

godz. 19:00

Walne Zgromadzenie udzieliło całemu Zarządowi Spółdzielni absolutorium. Wynik głosowań przedstawiał się następująco:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla prezesa Eryka Wilkońskiego:

ZA – głosowało 110 osób, PRZECIW – głosowało 6 osób.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla zastępcy prezesa Pawła Kubickiego:

ZA – głosowały 132 osoby, PRZECIW – O.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej, Edycie Sobczyk:

ZA – głosowało 129 osób, PRZECIW – O.

godz. 19:08

Członkowie spółdzielni stosunkiem 128 głosów ZA, zdecydowali o podziale nadwyżki za 2017 rok.

godz. 19:00

Przemysław Kruk referuje zmiany w statucie spółdzielni, który ma być za chwilę poddany pod głosowanie.

godz. 19:30

Trwa żywa dyskusja nad zaprezentowanym statutem i procedurami uchwalania w nim zmian. Do przyjęcia potrzebne są dwie trzecie głosów ZA.

godz. 20:03

Nowy statut został uchwalony ZA głosowało 78 osób, PRZECIW – 24 osoby.

godz. 20:17

Trwa dyskusja na temat wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkań w bloku przy ul. Wyspiańskiego 1 na rzecz ich dotychczasowych najemców. Blok pierwotnie był budowany dla pracowników zakładu SHL. Spółdzielnia do dziś ma podpisaną umowę najmu z zakładem SHL.

Głosowanie: ZA – 90, PRZECIW – 2

godz. 20.26

Trwa dyskusja na temat rozpoczęcia budowy nowego budynku z lokalami mieszkalnymi i usługowymi na terenie osiedla w miejscu, gdzie są obecnie korty tenisowe. Sprawę referuje Paweł Kubicki, zastępca prezesa spółdzielni.

Trwa dyskusja.

godz. 20:54

Walne zgromadzenie nie zgodziło się na budowę bloku w miejscu kortów tenisowych. ZA głosowało 27 osób,

PRZECIW głosowało 47 – osób.

godz. 21.12

Po sprawozdaniu Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący zebranie Józef Binkowski zamyka posiedzenie Walnego Zgromadzenia SM Bocianek.