Przetarg na przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

1. Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej pod kątem ochrony przeciwporażeniowej wraz z wydaniem stosownego protokołu w 1724 mieszkaniach oraz 74 lokalach użytkowych.

2. Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji odgromowej z wydaniem protokołu i dokonaniem ewentualnych napraw w 35 blokach (193 klatki) i 3 pawilonach handlowych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 10°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 24.08.18 do godz. 9°°.

Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek” za kwotę 100,00 zł/szt.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 23 sierpnia 2018 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.