Protest kieleckich spółdzielni

Kieleckie spółdzielnie mieszkaniowe wystosowały protest w sprawie planowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W mających wejść w życie zapisach czekają nas wysokie kary za niesegregowanie śmieci.

Decyzja w sprawie wystosowania protestu zapadła jeszcze w ubiegłym roku podczas obrad Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych, którego przewodniczącym jest Eryk Wilkoński – prezes SM Bocianek.

List krytykujący proponowane zmiany wysłany został do Ministerstwa Środowiska, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu, Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Forum zrzesza 12 spółdzielni mieszkaniowych znajdujących się na terenie Kielc. Wszyscy członkowie Forum wyrażają protest przeciwko wprowadzeniu nowelizacji ustawy dotyczącej utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w proponowanym przez resort ochrony środowiska brzmieniu.

Nowelizacja ustawy jest w naszej ocenie przygotowana w sposób nieprzemyślany, nie uwzględnia realiów utrzymania czystości na terenie dużych osiedli zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe. Są to zmiany z którymi nie możemy się zgodzić, ponieważ godzą w interes spółdzielców.

Następnie wymienione zostały największe wady nowelizacji:

1. Wprowadzone nowelizacją zmiany przewidują wysokie kary za niestosowanie się do zasad segregacji odpadów komunalnych, natomiast nie określają w jaki sposób ma dochodzić do stwierdzania przypadków nieprzestrzegania przepisów, co może prowadzić do nadużyć w firmach zajmujących się wywożeniem odpadów.
2. Konieczność wstawienia dodatkowych kontenerów do istniejących altan śmietnikowych będzie się wiązała z wysokimi kosztami ich rozbudowy, a w wielu przypadkach rozbudowa taka będzie  niemożliwa.
3. System nakładania kar nie przewiduje sposobu identyfikacji osób nie przestrzegających przepisów. Dlatego też uważamy, że wobec takiej niemożności nie powinno się stosować odpowiedzialności  zbiorowej. Spółdzielnie nie mogą sobie pozwolić na całodobowe pilnowanie altan śmietnikowych przed osobami nie zamieszkującymi ich zasobów a podrzucającymi śmieci. Ten problem na osiedlach już dziś jest powszechny.
Pomimo, że Spółdzielcy będą segregować odpady, Zarządy Spółdzielni nie będą mogły chronić ich interesów.

Do Kielc dotarła pierwsza odpowiedź na protest spółdzielców – z Kancelarii Sejmu. Oto ona:

Uprzejmie informujemy, że interesujący Państwa projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie prac rządowych.
Dopiero z chwilą wpłynięcia projektu do Sejmu i nadaniu mu numeru druku będą mogły rozpocząć się w Sejmie właściwe prace legislacyjne nad projektem. Wówczas pisma zawierające uwagi i opinie do projektu będzie można kierować do właściwej merytorycznie komisji sejmowej, do której skierowany zostanie projekt.
Jednocześnie dziękujemy za przekazaną korespondencję oraz informujemy, że przekazywane w listach postulaty i wnioski stanowią dla nas ważne źródło informacji o opiniach i poglądach wyrażanych przez obywateli.