Wieczyste użytkowanie gruntu a opłaty czynszowe

Chaos, często sprzeczne ze sobą przekazy medialne i nadzieja lokatorów na niższe opłaty czynszowe. Wszystko to towarzyszyło wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. O wyjaśnienie tej drażliwej kwestii oraz informację czy nowe przepisy wpłyną na wysokość opłat czynszowych poprosiliśmy Edytę Sobczyk, członka zarządu oraz główną księgową Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Powodem powstania poniższego tekstu były liczne zapytania kierowane do spółdzielni w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Opłata za wieczyste użytkowanie jest bowiem jedną ze składowych opłat czynszowych, wnoszonych comiesięcznie przez właścicieli mieszkań. Informacje medialne w temacie opłaty za wieczyste użytkowanie niewystarczająco podejmowały temat, a nawet niejednokrotnie mogły wprowadzać odbiorcę w błąd podając, że od 1 stycznia 2019 roku całkowicie znika opłata za wieczyste.
Ustawa obecnie obowiązująca mówi, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Wejście w życie ustawy nie oznacza jednak, że wszystkie grunty na terenie spółdzielni są jej własnością i że wieczyste użytkowanie działek zniknęło od 1 stycznia 2019 roku.
Kluczowe dla wyjaśnienia problemu są tu słowa „zabudowane na cele mieszkaniowe”, gdyż tylko takie grunty podlegają pod ustawę, o której mowa. Dla Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek oznacza to, że wyłącznie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi na „Nowym Bocianku” zostały z mocy prawa przekształcone z wieczystego użytkowania na własność. Właściciele mieszkań na „Nowym Bocianku” otrzymali bądź otrzymają z Urzędu Miasta Kielce zaświadczenia o przekształceniu i będą wnosić opłaty według nowych zasad. Spółdzielnia opłaty o których mowa będzie uiszczać za udział w gruncie w związku z posiadaniem w budynkach Wyspiańskiego 1C i 1B lokali użytkowych. I tylko w tym zakresie ustawa wpłynęła na zmianę statusu spółdzielni ze współużytkownika wieczystego we współwłaściciela.
Działki, na których stoją budynki mieszkalne tzw. „Starego Bocianka” w 2005 roku zostały przekształcone we własność i tegoroczna zmiana przepisów ich nie dotyczy.
Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym 125 działek o łącznej powierzchni 9,04 ha. Działki te stanowią mienie wspólne spółdzielni, gdyż znajduje się na nich osiedlowa infrastruktura, tj. drogi, chodniki, place zabaw, parkingi, garaże, pawilony handlowe itp. Za grunty te spółdzielnia opłaca corocznie zarówno podatek od nieruchomości według stawek z uchwały Rady Miasta, jak i opłatę za wieczyste użytkowanie, która uzależniona jest bezpośrednio od ich wartości. Każde przeszacowanie wartości niesie za sobą wzrost opłaty za wieczyste użytkowanie terenu.
Składnik opłaty czynszowej „wieczyste użytkowanie” dotyczy gruntów stanowiących mienie wspólne i będzie wnoszony na rzecz miasta Kielce jak dotychczas, gdyż zmiana przepisów nie dotyczy tych terenów (działek) spółdzielni, które nie są zabudowane budynkami mieszkalnymi.

Edyta Sobczyk