Walne Zgromadzenie – relacja na żywo

Rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
Kilka minut po godz. 17 rozpoczęły się obrady WZ. Trwa wybór prezydium obrad. W tym roku głosowanie odbywa się w formie elektronicznej.

Przedstawiciel firmy obsługującej system głosowania elektronicznego objaśnia działanie pilotów.

godz. 17.15 Wybrane zostało prezydium obrad. Przewodniczącym został Józef Binkowski, zastępcą Zdzisław Molenda a sekretarzem Danuta Michta.

Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia.

godz. 17.20
Trwa dyskusja na temat porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
godz. 17.30
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad – Za 60 przeciw 41 głosów.
godz. 17.35
Trwa wybór poszczególnych komisji WZ. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostali wybrani: Krzysztof Nawrot – przewodniczący, Aneta Ćwiek -sekretarz, Michał Korbiński – członek. Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Przemysław Kruk – przewodniczący, Michał Piskorzewski – sekretarz, Artur Pękala – członek.
godz. 17.50
Wiesław Kamiński, przewodniczący Rady Nadzorczej składa uczestnikom obrad sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej.
godz. 18.00
Eryk Wiloński, prezes spółdzielni składa sprawozdanie z prac Zarządu.
godz. 18.18
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok składa Edyta Sobczyk, główna księgowa, członek Zarządu SM Bocianek.

Sprawozdania organów spółdzielni

godz. 18.40
Trwa dyskusja na temat sprawozdań.
godz. 18.45
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności organów spółdzielni – Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
godz. 18.50
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe z działalności spółdzielni za rok 2018.
godz. 18.52
Trwa głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółdzielni.
godz. 18.57
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi Spółdzielni. Głosowania odbywały się osobno dla każdego z członków Zarządu. Wyniki głosowań: Eryk Wilkoński 76 głosów “ZA” ze 101, Paweł Kubicki  81 głosów “ZA” ze 103, Edyta Sobczyk 88 głosów “ZA” ze 103 głosujących.
godz. 19.00 
Podjęto uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
godz. 19.05
Wiesław Kamiński, przewodniczący Rady Nadzorczej prezentuje wynik lustracji Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z działalności Spółdzielni za lata 2015-2017.
godz. 19.22
Paweł Kubicki, zastępca prezesa spółdzielni omawia wyniki ankiety przeprowadzonej na terenie osiedla na temat termomodernizacji naszych bloków. Szczegółowe wyniki z podziałem na poszczególne nieruchomości omówione zostały w ostatnim wydaniu “Echa Bocianka”. Paweł Kubicki informuje zgromadzonych o tym jakie remonty będą prowadzone w najbliższym czasie i w jaki sposób będą prowadzone. Przyznał, że największym problemem w obecnej chwili jest stan balkonów, które są cyklicznie remontowane. Rocznie do spółdzielni wpływa ok 300 wniosków o ich remont – poinformował. Problemem staje się też stan elewacji bloków.
godz. 19.30
Prezes Eryk Wilkoński przedstawia nowy regulamin obrad Rady Nadzorczej, który będzie poddany pod głosowanie.
godz. 19.42
Walne zgromadzenie uchwaliło nowy regulamin obrad Rady Nadzorczej. Jak poinformował radca prawny, wprowadzone zmiany mają charakter czysto techniczny. Zostały usunięte z niego zapisy, które już znajdują się w Statucie.
godz. 19.44
Zatwierdzono zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
godz. 19.45
Rozpoczęła się dyskusja na temat zamiaru przekazania ulicy Konopnickiej Miejskiemu Zarządowi Dróg. Utrzymanie tej arterii kosztuje rocznie około 100 tys.zł. – poinformował Paweł Kubicki, zastępca prezesa spółdzielni. Wraz z ulicą Konopnickiej ma być przekazany teren pod ścieżkami rowerowymi i kilka działek przy przystanku obok alei Solidarności. Wraz z ulicą będzie przekazane oświetlenie uliczne i kanalizacja znajdująca się pod nią oraz parkingi wzdłuż ulicy Konopnickiej.

Paweł Kubicki udziela informacji na temat uchwały i odpowiada na pytania członków spółdzielni.

Po żywej dyskusji następuje głosowanie nad uchwałą. Aby uchwała była ważna potrzeba 2/3 głosów na TAK
godz. 20.11
ZA głosuje 68 osób przeciw 31. Uchwała osiągnęła wymaganą liczbę głosów. Zarząd otrzymał zgodę na przekazanie ul. Konopnickiej, ścieżek rowerowych oraz działek w pasie drogowym Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach.
godz. 20.16
Wyrażono zgodę na zbycie udziału w prawie współwłasności do hali garażowej, z którym związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego P-16 i komórki lokatorskiej U-26, znajdujących się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 1B
godz. 20.18
Trwa dyskusja nad propozycją zmniejszenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Temat budzi duże emocje.
godz. 20.37
Trwa głosowanie. Do obniżenia wynagrodzenia RN potrzebna jest zmiana statutu spółdzielni, a to wymaga poparcia 2/3 obecnych. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości. Wynagrodzenie członków RN pozostaje na tym samym poziomie.
godz. 20.43
Rozpoczyna się dyskusja nad uchwałą proponującą zmniejszenie zarządu spółdzielni do dwóch osób. – Ta uchwała zmniejszy sztywno skład zarządu do dwóch osób. Obecnie nie ma przeszkód by Rada Nadzorcza regulowała ile osób tworzy zarząd – wyjaśnia radca prawny. – Niech ktoś z 20 osób kto złożył ten wniosek podejdzie do mikrofonu i uzasadni swój postulat – domagają się zebrani. Nikt nie reaguje, nikt nie podchodzi do mikrofonu.
Głosowanie: “ZA”  zmniejszeniem składu zarządu głosuje 20 osób na NIE 72 osoby.
godz. 20.43
Głosowanie nad ponownym powołaniem do życia Rad Nieruchomości (które wcześniej zostały zlikwidowane, gdyż nie było zainteresowania udziałem w nich ze strony mieszkańców
TAK 45 NIE 41  Projekt w sprawie przywrócenia Rad Nieruchomości nie zyskał wymaganych 2/3 głosów poparcia.
godz. 21.00
Trwa dyskusja na temat wniosku w sprawie ustalenia regulaminu przetargów w spółdzielni. Wiesław Kamiński, przewodniczący Rady Nadzorczej SM Bocianek poinformował, że taki regulamin już jest. Skrytykował też niektóre propozycje autorów projektu wniosku.
Walne zgromadzenie odrzuciło wniosek.
godz. 21.07
Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie zmian w regulaminie zarządu SM Bocianek.
Wniosek został odrzucony.
godz. 21.10
Biorący udział w obradach powoli opuszczają salę obrad. Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków składają sprawozdania.

Komisja mandatowo-skrutacyjna oraz komisja uchwał i wniosków.

 

Dyskusja nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad zakończyła Walne Zgromadzenie.