Zmiana wysokości opłat

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat

Na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, że:

  • zgodnie zuchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2020 roku ulegnie zmianie stawka podatku od nieruchomości:

-dla lokali wyodrębnionych z dotychczasowych 0,04 zł/m² na 0,05 zł/m² ( wzrost o 0,01 zł/m²),

-dla lokali niewyodrębnionych z dotychczasowych 0,11 zł/m² na 0,12 zł/m² ( wzrost o 0,01 zł/m²),

  • zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1 kwietnia 2020 roku ulegnie zmianie opłata za gospodarowanie odpadami z dotychczasowej 9,50 zł/ osobę zgłoszoną do zamieszkania na 14,00 zł/osobę (wzrost o 4,50 zł/osobę).