Zmianie wysokości opłat za mieszkanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, że na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dniem 1 stycznia 2022 roku ulegnie zmianie:
stawka opłaty za eksploatację:
– dla członków Spółdzielni – 1,95 zł/m² ( wzrost o 0,10 zł/m²),
– dla osób nie będących członkami Spółdzielni – 2,20 zł/ m² (wzrost o 0,10 zł/m²).
Powyższe stawki zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 23.09.2021 r Uchwałą nr 12/2021 ( podstawą podjęcia Uchwały był § 139 ust 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” ).
Uzasadnienie dla zmiany stawki
Dotychczasowa opłata eksploatacyjna obowiązuje od 01.01.2019 r. Na przestrzeni 3 lat uległy zwiększeniu wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, tj. ceny materiałów, energii i usług (zakup materiałów dla gospodyń i konserwatorów, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty usług pielęgnacji zieleni, przeglądów kominiarskich, gazowych, usług deratyzacji, dezynfekcji, zimowego utrzymania dróg i alejek, ubezpieczenia budynków i mienia Spółdzielni, koszty konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., gazowej, obsługi pogotowia technicznego Spółdzielni i inne) oraz koszty wynagrodzeń wraz z narzutami. Wzrost płacy minimalnej z 2.250,00 zł w 2019 roku do 3.010,00 zł zaplanowanego na 2022 r (tj. o 33,8 %) powoduje, że rosną zarówno koszty pracownicze jak również wyższe są oczekiwania świadczeniodawców. Na zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej wpływa również wprowadzona w 2020 roku nocna i świąteczna obsługa techniczna. Stawka eksploatacyjna powinna pokrywać koszty, aby zysk z pozostałej działalności mógł być wykorzystany na działalność inwestycyjną i remontową. Zwłaszcza, że w obecnej sytuacji Spółdzielnia nie osiąga przychodów finansowych ze względu na brak oprocentowania lokat.