Walne Zgromadzenia – jakie decyzje zapadły?

Zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Przyjęte zostały sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. Zarząd otrzymał absolutorium, podjęto też kilka ważnych uchwał. 
Obrady Walnego Zgromadzenia odbyły się w Kieleckim Centrum Biznesu (były Exbud) przy al. Solidarności 34. Zgromadzeni wysłuchali sprawozdań z działalności organów spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
Udzielono absolutorium zarządowi i podjęto decyzję w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
Podjęto także kilka ważnych uchwał:
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie naszej spółdzielni do innych organizacji gospodarczych wymienionych w ustawie (…) o odnawialnych źródłach energii (…) w szczególności do klastrów energii lub spółdzielni energetycznych.
  • w sprawie uznania spółdzielni za jednostkę małą, zasad sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
  • w sprawie pozostawienia w zasobach spółdzielni nieruchomości gruntowych zajętych pod ulicę Marii Konopnickiej.
Zwłaszcza ta ostatnia była przedmiotem żywej dyskusji. Projekt zgłoszony przez grupę spółdzielców był motywowany obawami iż po oddaniu gminie Kielce osiedlowej arterii spółdzielnia straci wpływ na to co się dzieje w tym miejscu – np. czy zostanie na niej wprowadzona strefa płatnego postoju czy też nie.
Prezes zarządu Paweł Kubicki, poinformował podczas debaty nad tą uchwałą, że zarząd przyjmie z szacunkiem każdą decyzją spółdzielców, referując jednocześnie wszystkie “za” i “przeciw” tej uchwały.
– W tej chwili my, jako zarząd, wstrzymaliśmy proces przekazania ulicy Konopnickiej miastu, właśnie z uwagi na obawy, które wyrazili w uzasadnieniu autorzy projektu uchwały.  Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie w 2019 roku zobowiązująca do przekazania miastu ulicy Konopnickiej, była podyktowana chęcią zaoszczędzenia sporej kwoty pieniędzy. Utrzymanie tej ulicy w 2022 roku kosztowało nas około 250 tys. zł. Samo oświetlenie kosztowało około 120 tys. zł. Nie wymieniam tych sum, by państwa przekonywać do zajęcia takiego czy innego stanowiska, lecz po to byście podejmując decyzję mieli pełny obraz sytuacji – informował prezes Kubicki.
Uchwała została przyjęta zdecydowaną większością głosów.
Szersza relacja z obrad Walnego Zgromadzenia w najbliższym wydaniu naszego osiedlowego kwartalnika “Echo Bocianka”.