Ogłoszenie o pracę – Inspektor nadzoru ds. technicznych

Ogłoszenie o pracę – Inspektor nadzoru ds. technicznych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisku Inspektora Nadzoru ds. technicznych
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowany termin zatrudnienia: od 01.10.2023r.
1. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie techniczne minimum średnie,
– posiadanie uprawnień budowlanych w pełnym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
– przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
– umiejętność kosztorysowania robót w programie Norma,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na wskazanym stanowisku – praca na wysokości,
– dobra znajomość pakietu Office,
– dobra organizacja pracy przy prowadzeniu jednocześnie kilku zadań,
– komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność,
– znajomość przepisów w zakresie Prawa budowlanego oraz przepisów BHP i p.poż.,
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– nadzór techniczny nad wykonywanymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi w zakresie zgodności realizacji zleconych zadań z dokumentacją projektową i formalno-prawną, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zapisami w umowach,
– organizacja pracy grupy konserwatorów oraz nadzór nad wykonywanymi przez nich pracami remontowymi poprzez: kontrolę jakości robót, zapewnienie wsparcia technicznego, weryfikację pobranych i wbudowanych materiałów, realizację odbiorów potwierdzonych sporządzeniem protokołów odbioru oraz zatwierdzenie rozliczenia materiałów w systemie informatycznym,
– analiza potrzeb remontowych w zasobach spółdzielni w zakresie remontowo-konserwacyjnym i inwestycyjnym w oparciu o przeglądy zasobów mieszkaniowych, wnioski mieszkańców oraz wynikające z przepisów prawa budowlanego ,
– współorganizowanie i uczestniczenie w przetargach na roboty zlecone na zewnątrz,
– przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego w tym przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,
– prowadzenie okresowych i terminowych przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych, lokali użytkowych, placów zabaw, dróg, chodników oraz obiektów sportowych,
– analiza zużycia mediów i pomoc przy ich rozliczaniu ,
– współpraca z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód,
– dbanie o właściwe oznakowanie dróg i parkingów w administrowanych nieruchomościach,
– prowadzenie korespondencji z mieszkańcami osiedla oraz instytucjami w zakresie prowadzonych spraw.
3. Wymagane dokumenty:
a) CV z przebiegiem nauki i kariery zawodowej,
b) list motywacyjny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do sekretariatu Spółdzielni do dnia 15.09.2023 r. Informujemy, że kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Na rozmowę prosimy zabrać ze sobą kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończonych szkoleń i kursów oraz świadectw dokumentujących wymagany staż pracy.
W CV proszę zawrzeć klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bocianek” z siedzibą w Kielcach, ul. Konopnickiej 5 moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).”