Przetarg na najem dwóch lokali użytkowych (pow. 17,5m² ) [rozstrzygnięty]

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce ogłasza nieograniczony przetarg na najem dwóch  lokali użytkowych o powierzchni 17,5m²  (każdy) na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 5

1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. w biurze Spółdzielni –sala konferencyjna   o godz. 10ºº.
2. Specyfikacja przetargowa jest do pobrania w biurze Spółdzielni (pok. nr 6).
3. Wadium w wysokości 1.500,00 zł powinno wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH S.A.  nr konta 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 19 czerwca 2013 r. W tytule przelewu należy dopisać: „Wadium-lokal 17,5 m2”.
4. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana pozostanie na koncie Spółdzielni jako kaucja zabezpieczająca prawidłowe wykonanie umowy.
5. Spółdzielnia zastrzega, że jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ofercie, straci wpłacone wadium.
6. W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od podjęcia wiążącej decyzji,  przelewem na konto, z którego zostało przesłane.
7. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej prosimy składać w   zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu  – 17,5 m2 20.06.2013 do godz. 9ºº.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2013  o godz. 10ºº  w biurze Spółdzielni  w sali konferencyjnej.
9. Kryteria oceny ofert:
a)  cena najmu – 90%
oferowana cena
——————————–    x 90
najwyższa  oferowana cena

b) ocena proponowanej działalności -10%

indywidualna ocena  od 1 do 10.

10. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn .

Dodatkowe informacje można uzyskać  w pokoju nr 6 oraz pod nr tel. 41 331 56 73.

Przetarg rozstrzygnięty

W dniu 20.06.2013 odbył się nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego w pawilonach handlowych przy ul. Konopnickiej 5. Nowym najemcą zostało  STUDIO JĘZYKA ANGIELSKIEGO  Małgorzata Fudala – Pękala, które będzie prowadzić szkołę językową.