Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółdzielni

Zdzisław Nowak, pełniący dotychczas funkcję członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek został zawieszony w czynnościach. Odwołano go także z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.


– Na posiedzeniu 12 marca Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek, stosunkiem głosów sześć do trzech, zdecydowała o zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej Zdzisława Nowaka. Podjęto także decyzję o odwołaniu go z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – informuje Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Nadzorczej.
– Decyzja ta była podyktowana przekroczeniem przez pana Nowaka uprawnień wynikających z Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni – dodaje Dudek.
Z kolei na posiedzeniu Rady Nadzorczej 31 marca rezygnację z funkcji członka Rady złożyła Zdzisława Krzyk.
„Powodem takiej decyzji jest sprawa dotycząca podjęcia przez Radę uchwały o zawieszeniu członka rady w pełnieniu czynności (Zdzisława Nowaka – przypis red.) oraz nadal nierozwiązany problem powstałych nielegalnie na nieruchomościach wspólnych, ogrodzonych płotami tak zwanych ogródków przyblokowych” – czytamy w piśmie pani Krzyk, w którym informuje przewodniczącego Rady Nadzorczej o swojej rezygnacji z dniem 1 kwietnia 2014 r.
– Nie jest to sytuacja w jakiś sposób nadzwyczajna. W poprzednich kadencjach mieliśmy kilka zmian w składzie Rady w trakcie trwania kadencji, mieliśmy do czynienia zarówno z zawieszeniem jak i rezygnacjami członków Rady – mówi Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
Zgodnie z art. 136 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek na miejsce członka Rady, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji wchodzi kandydat, który uzyskał kolejno największą ilość głosów w wyborach na członka Rady Nadzorczej podczas walnego zgromadzenia członków w 2011 roku.
Zgodnie z tym przepisem prawo do zasiadania w Radzie po pani Krzyk nabył pan Wojciech Paw.