Termin Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni “Bocianek”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek ogłosił datę Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Odbędzie się 11 czerwca o godz. 17 w Hotelu Kongresowym w Kielcach (Exbud-Skanska).

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek w Kielcach informuje , że
w dniu
11 czerwca 2014r. o godz. 17 00
w Hotelu Kongresowym al. Solidarności 34 w Kielcach odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni .

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia w składzie: przewodniczący , zastępca przewodniczącego, sekretarz.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji: a) mandatowo- skrutacyjnej , b) uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami.
 6. Przyjęcie zaktualizowanego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „ Bocianek ”.
 7. Odczytanie listu polustracyjnego Krajowej Rady Spółdzielczej .
 8. Przedstawienie sprawozdań za 2013 rok : a ) Rady Nadzorczej , b ) Zarządu ,
  c) Finansowego.
 9. Informacja o realizacji zaleceń Walnego Zgromadzenia z roku 2013.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013r.
 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013r.
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 5. podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r,
 1. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 9/14 z dnia 12.03.14r.

o zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej.

 1. Wybory Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2014 – 2017.
 2. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany sposobu rozliczania centralnego ogrzewania w nieruchomości ul. Kasprowicza 1,3 na sezon grzewczy 2014-2015.
 4. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami.
 5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej .
 6. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 7. Zakończenie obrad .

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory członków do Rady Nadzorczej . Kandydatów (wyłącznie członkowie Spółdzielni) należy zgłaszać w biurze Spółdzielni do dnia 27 maja 2014r.

Dokumenty , sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 28 maja 2014r. , pokój nr 2, w godzinach 800 – 1400 .

Wydanie mandatu członkowi nastąpi tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółdzielni