Dziś Walne Zgromadzenie

Już dziś 2 czerwca o godz. 16 w Hotelu Kongresowym (Exbud-Skanska) odbędzie się Walne Zgromadzenie członków SM Bocianek.

W związku z tym dziś biuro administracji spółdzielni oraz kasa, czynne będą do godziny 15.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Zapraszamy do udziału w obradach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności

zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami .

6. Przedstawienie Sprawozdań za 2015rok:

a) Rady Nadzorczej,

b) Zarządu,

c) Finansowego .

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok,

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok,

e) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok,

f) wyboru dwóch delegatów Spółdzielni na VI Kongres Spółdzielczości,
g) utrzymania lub uchylenia uchwały nr 15 /15 z dnia 29.10.2015r. Rady Nadzorczej

w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach.

9 . Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu spóźnionego wniosku o przywrócenie

terminu wraz z odwołaniem od uchwały nr 16 /15 z dnia 29.10.2015r. Rady

Nadzorczej.

10. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej.

11. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

12. Zakończenie obrad.