Dostaliśmy upomnienie – grożą nam wysokie kary!

Informujemy, że za notoryczny brak segregacji śmieci w pojemnikach ustawionych pomiędzy garażami Spółdzielnia otrzymała upomnienie z Urzędu Miasta Kielce, iż w przypadku powtarzania się tego procederu wszyscy mieszkańcy osiedla zostaną obciążeni opłatą za wywóz odpadów niesegregowanych tj. 28 zł /osobę zamiast dotychczasowych 14 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę Spółdzielnia zmuszona była do zabrania pojemników.
W przypadku dalszego pozostawiania śmieci przy garażach zwiększona zostanie opłata eksploatacyjna o kwotę, która zrównoważy koszty wywozu odpadów z garaży przez Spółdzielnię.
Wszystkich użytkowników garaży prosimy o wyrzucanie posegregowanych odpadów do pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych przypisanych do miejsca zamieszkania.
Natomiast większe odpady powinny być przez ich właścicieli wywiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKU przy ul. Magazynowej 3. Mieszkańcy mogą tam bezpłatnie oddać min.:
1) odpady wielkogabarytowe;
2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
3) chemikalia;
4) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) odpady remontowe;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) przeterminowane leki;
9) zużyte opony;
10) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.um.kielce.pl/swiadczone-uslugi/pszok-odrzutownia/