Archive for 20 czerwca 2017

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 121 i § 122 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”
w Kielcach, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się w dniu
29 czerwca 2017 roku o godz. 17 00 w sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zmieniony na wniosek członków Spółdzielni
z dnia 12 czerwca 2017r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków,

c) wyborczej.

5. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia zgodności

zwołania Walnego Zgromadzenia z obowiązującymi przepisami .

6. Przedstawienie i przyjęcie zaktualizowanego „ Regulaminu obrad Walnego

Zgromadzenia S.M. „Bocianek” w Kielcach”.

7. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.

8. Przedstawienie Sprawozdań za 2016 rok:

a) Rady Nadzorczej,

b) Zarządu,

c) Finansowego .

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok,

e) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.

f) odwołania członków Rady Nadzorczej z Kolegium Redakcyjnego kwartalnika

Echo Bocianka”.

11. Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej przez Spółdzielnię w sprawie

planowanych robót remontowych.

12. Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej.

13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

14. Sprawozdanie komisji wyborczej.

15. Zakończenie obrad.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać w biurze Spółdzielni
do dnia
13 czerwca b.r. wyłącznie na drukach, które są do pobrania w pok. nr 2.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, będą do wglądu od dnia
14 czerwca b.r.
w biurze Spółdzielni, pok. nr 2 , w dni powszednie w godz. 800– 1400 .

Do zapoznania się w w/w dokumentami ma prawo tylko członek Spółdzielni.

Głosowania będą przeprowadzane za pomocą elektronicznego systemu liczenia .Wydanie mandatu – karty indukcyjnej członkowi Spółdzielni tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd S. M. „Bocianek”

Read more